Nagelsalon IJsselstein

 

Algemene voorwaarden ATwork with nails

Bij het aangaan van een afspraak gemaakt persoonlijk, telefonisch of per e-mail, gaat u akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen

ATwork with nails en een cliënt waarop de nagelstudio deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Afspraken

De cliënt moet verhindering van een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande van een afspraak aan ATwork with nails persoonlijk of telefonisch melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag  ATwork with nails 50% van de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.

Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt, mag ATwork with nails de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

ATwork with nails moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan een afspraak aan de cliënt melden.

Inspanningen nagelstudio

ATwork with nails zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekend bestaande wetenschap. ATwork with nails zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Betaling

De prijzen die ATwork with nails hanteert zijn inclusief BTW. ATwork with nails vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de studio. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

Personeel in de studio

ATwork with nails heeft het recht om zonder vooroverleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers, indien de nagelsalon dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk oordeelt.

Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet ATwork with nails tijdens de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de nagelsalon aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. ATwork with nails neemt de persoonlijk gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. ATwork with nails behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. ATwork with nails zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

Geheimhouding

ATwork with nails is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, ATwork with nails verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Aansprakelijkheid

ATwork with nails is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de nagelsalon is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De nagelsalon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon. Tevens is ATwork with nails niet aansprakelijk voor eventuele gezondheidsschade voortkomende uit een behandeling (bijv. allergie of  andere pathologieën van welke aard dan ook).

Garantie

 • ATwork with nails geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op een nieuwe set kunstnagels. Kleine schades zullen kosteloos worden bijgewerkt. Indien de schade groot is zal hiervoor een onkostenvergoeding worden gevraagd.
 • Alleen op nagels welke niet te lang zijn kan garantie worden gegeven.
 • Er kan geen garantie worden gegeven bij nagelbijters.
 • In de garantieweek worden 2 tips kosteloos gerepareerd.
 • Voor meer informatie verwijs ik u naar de algemene voorwaarden welke binnen ATwork with nails gelden.

Deze garantie op een nieuwe set kunstnagels vervalt indien:

 • De cliënt de kunstnagels heeft laten onderhouden door derden.
 • De kunstnagels van de cliënt ondanks een negatief advies van ATwork with nails te lang zijn (maximaal 1/3 tip, 2/3 nagelbed).
 • De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.
 • De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk heeft afgebroken.
 • De cliënt andere producten dan de door ATwork with nails geadviseerd heeft gebruikt voor het onderhoud van de kunstnagels.
 • De cliënt de adviezen van ATwork with nails voor thuisverzorging van de kunstnagels niet heeft opgevolgd.
 • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
 • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
 • Bij verkeerd gebruik, zwangerschap, medicijngebruik, ziekte, slechte thuisverzorging en plaatsing bij een leeftijd onder de 18 jaar.
 • Er kan geen garantie worden gegeven bij nagelbijters.

Beschadiging & diefstal

ATwork with nails heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. ATwork with nails meldt diefstal altijd bij de politie.

Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van ATwork with nails.

De nagelsalon moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven.

Indien een klacht gegrond is, zal ATwork with nails de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien ATwork with nails en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

Nailart

Indien ATwork with nails een voorbeeld toont van een aan te brengen nailart ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nailart motieven berust bij ATwork with nails. Indien de cliënt de aangebrachte nailart laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan ATwork with nails. De nagelsalon mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen.

Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft ATwork with nails het recht de cliënt de toegang tot de nagelsalon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Recht

Op elke overeenkomst tussen ATwork with nails en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Utrecht. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.